Ubezpieczenie OC – Serwis Techniczny MIS Polska


Cały zakres usług prowadzonych przez firmę Serwis Techniczny MIS Polska Spółka z o.o. jest zabezpieczony finansowo systemowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia.  

Ogólną polisę OC w działalności serwisowej na terenie całej Polski posiadamy od: 04.06.2004  

Na systemowe ubezpieczenie naszych Klientów składają się odpowiednio:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia
Rodzaj ubezpieczonej działalności: Usługi techniczne utrzymania ruchu parku maszynowego
Zakres terytorialny: Polska
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej delikatowo-kontraktowej za szkody rzeczowe i osobowe w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością
Rodzaj ubezpieczonej działalności: indywidualne ubezpieczenie Klienta dla obsługi stałoserwisowej prowadzonej na Jego terenie, dostosowane do obszaru i rodzaju działalności
Zakres terytorialny: Polska
Ubezpieczenie OC sprzętu przeładunkowego w transporcie wewnątrzzakładowym

Firma Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Nr Umowy: POPW.01.05.00-18-0374/20-00.
i otrzymała wsparcie w wysokości 214 339,26 zł.