W ramach serwisu mobilnego firma Serwis Techniczny MIS Polska oferuje:

 • dojazd do Klienta w uzgodnionym terminie,
 • diagnostyka i defektacja układów,
 • usuwanie większości usterek i awarii bezpośrednio na obiekcie,
 • szeroki wachlarz urządzeń kontrolno-pomiarowych,
 • bogaty wybór urządzeń do pielęgnacji oleju w układach hydraulicznych i smarnych,
 • duży magazyn części zamiennych i środków smarnych
Zakres podstawowoych czynnośći
 • opróżnianie i czyszczenie zbiorników hydraulicznych , zbiorników smarno –olejowych i przekładni mało i wielkogabarytowych,
 • napełnienie układów hydraulicznych , smarno –olejowych z przeprowadzeniem filtracji bocznikowej,
 • płukanie instalacji z wykorzystaniem zewnętrznych układów bocznikowych,
 • płukanie hydrodynamiczne i oczyszczanie rurociągów,
 • wideo-inspekcja powierzchni rurociągów i trudno dostępnych miejsc za pomocą kamery,
 • kompleksowa obsługa układów hydrauliki,
 • kontrola czystości oleju metodą elektroniczną za pomocą licznika cząstek ICOUNT PARKER, możliwość pomiaru cząstek stałych i zawartości wody,
 • badania wibrometryczne,
 • kontrola wideo- termiczna podzespołów,
 • kontrola wewnętrzna rurociągów i trudno dostępnych miejsc,
 • kontrola parametrów oleju i cieczy roboczych,
Serwis produkcyjno-remontowy
 • wykonywanie napraw i remontów całych układów hydraulicznych i smarnych jak i poszczególnych elementów składowych,
 • opracowania techniczne ( dokumentacja projektowa, wykonawcza i powykonawcza ),
 • produkcja nowych układów hydraulicznych i smarnych wg wytycznych Klienta wraz z pełną obsługą gwarancyjną i pogwarancyjną,
 • produkcja przewodów elastycznych o rozmiarach do 1 ½” i dowolnej długości z każdym typem zakucia,
 • produkcja siłowników hydraulicznych wg wymagań Klienta,
 • wycena i modernizacja istniejących układów i instalacji hydraulicznych i smarnych
Badania laboratoryjne
 • oznaczanie lepkości kinematycznej wg PN EN ISO 3104:2004,
 • oznaczanie liczby kwasowej metodą miareczkowania potencjometrycznego wg PN ISO 6619:2011,
 • oznaczanie zawartości wody i stałych ciał obcych metodą wirówkową wg PN- C-04087:1989,
 • oznaczanie zawartości wody w olejach metodą kulometryczną Karla-Fischera wg PN-EN ISO 12937:2005,
 • oznaczanie klasy czystości oleju wg. PN-ISO 4407 (oznaczanie ciał stałych na sączku wraz z analizą
  i opisem laboratoryjnym z wykorzystaniem technologii PALLi cyfrową wizualizacją obrazu próbki)
  z podanie Kodu klasy czystości wg PN ISO 4406,
 • oznaczanie klasy czystości oleju automatycznym licznikiem cząstek  z podanie Kodu klasy czystości wg PN ISO 4406

Firma Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Nr Umowy: POPW.01.05.00-18-0374/20-00.
i otrzymała wsparcie w wysokości 214 339,26 zł.