Projekt stało-serwisowy w systemie „in site” obsługiwany przez Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. we współpracy z firmą Orlen Oil Sp. z o.o. w Anwil S.A we Włocławku. Projekt został uruchomiony w I połowie 2020 roku i prowadzony jest w zakresie kompleksowego serwisu smarowniczego obejmującego: gospodarkę smarowniczą, serwis olejowy, serwis układów hydrauliki siłowej, smarowania olejowego i smarowania smarem stałym wraz z prowadzeniem kompleksowej gospodarki odpadami powstałymi w wyniku prowadzenia serwisu.

Anwil S.A. jest jednym z największych pracodawców w regionie kujawsko-pomorskim. Przynależność do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. zapewnia firmie stabilność finansową, a współpraca z innymi spółkami Grupy – liczne efekty synergii. Silną pozycję na krajowym i międzynarodowym rynku zawdzięcza przede wszystkim najwyższej jakości produktów, zaspokajających oczekiwania klientów z kilkudziesięciu krajów świata. Anwil S.A. to liczący się w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producent nawozów azotowych. Przewodzi też krajowemu rynkowi PCW, jako jedyna firma w Polsce produkuje suspensyjny polichlorek winylu (nazwa handlowa: POLANVIL).

źródło: anwil.pl

Firma Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Nr Umowy: POPW.01.05.00-18-0374/20-00.
i otrzymała wsparcie w wysokości 214 339,26 zł.