Obsługa zwolnienia z akcyzy

Informujemy Państwa, że firma Serwis Techniczny MIS Polska Spółka z o.o. realizuje dostawy wszystkich olejów smarowych do układów: olejowych, emulsyjnych, smarowania oraz hydrauliki siłowej, stosowanych do celów uprawnionych w trybie zwolnienia z akcyzy, tzn. w cenie netto bez wartości podatku akcyzowego. 

Czytaj więcej
Dostawy realizowane są na podstawie posiadanej decyzji naczelnika Urzędu Celnego w Krośnie nr ref. 404000-UPAR-9118-13(1)/2009 z dnia 02.04.2009r.,wydanej na podstawie art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz, 60 z późn. zm.) art. 6, art. 84 ust. 1, pkt. 6, art. 56 ust. 1-4 ustawyz dnia  6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 3, poz. 11), w związku §13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 32, poz. 241).

Decyzja dotyczy udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności jako Podmiot Pośredniczący z nr:
PL 40400002506 – na czas nieoznaczony.

Dostawy realizowane w tym trybie nakładają obowiązek rejestracji odbiorcy w ewidencji Podmiotów Zużywających. 

Ponadto informujemy, że nasza firma ze względu na podstawowy obszar świadczonych usług serwisowych jest zarejestrowana również jako podmiot zużywający oleje smarowe do celów uprawnionych w zakresie obsługi  maszyn i urządzeń realizowanych u naszych Klientów.

W sprawie szczegółów organizacji dostawy oleju w procedurze zwolnienia z podatku akcyzowego prosimy
o kontakt z
 Działem Handlowym naszej firmy.

Firma Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Nr Umowy: POPW.01.05.00-18-0374/20-00.
i otrzymała wsparcie w wysokości 214 339,26 zł.