Obrót odpadami – Serwis Techniczny MIS Polska


Firma Serwis Techniczny MIS Polska Spółka z.o.o. zapewnia swoim Klientom kompleksową obsługę obrotu lub prowadzenia gospodarki odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne w zakresie: zbierania, czasowego przechowywania, transportu i przekazywania do unieszkodliwienia lub zagospodarowania.

Cały obrót odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne jest potwierdzony kompletem decyzji administracyjnych wymaganych ustawą o odpadach  z dnia 14 grudnia 2012 r.
( Dz.U. z 2013r., Nr 0, poz. 21 z późn.zm.), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia  9 grudnia 2014 r.
w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 r., Nr 0,  poz.1923) i rozporządzenia  Ministra Gospodarki
z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami z olejami odpadowymi ( Dz.U. z 2014 r, Nr 0 , poz.1694 ).

Decyzja w sprawie zbierania odpadów nr WOŚ.6233.28.2014 z dnia 17.11.2014
obejmuje 26 grup odpadów o numerach głównych: 07, 08, 12, 13, 15, 16
obowiązuje na terenie całej Polski

zobacz
Decyzja w sprawie zbierania odpadów nr WRL.6233.59.2014 z dnia 28.11.2014
obejmuje  9 grup odpadów o numerach głównych: 08, 13, 15, 16
obowiązuje na terenie całej Polski
zobacz
Decyzja w sprawie transportu odpadów nr OS.E.7627-1-86/2009 z dnia 18.12.2009
obejmuje 917 grup odpadów o numerach głównych od 01 do 20
obowiązuje na terenie całej Polski.
zobacz
Decyzja w sprawie wytwarzania odpadów nr WGK.B.IV – 76380/11/07 z dnia 30.11.2007
w części dotyczącej wytwarzania odpadów,
obejmuje 15 grup odpadów o numerach głównych: 07, 12, 13, 14,15, 16
zobacz

Firma Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Nr Umowy: POPW.01.05.00-18-0374/20-00.
i otrzymała wsparcie w wysokości 214 339,26 zł.