Oferta spółki

Olejowy serwis maszyn, dostawy środków smarnych – Serwis Techniczny MIS Polska.
Zajmujemy się utrzymaniem ruchu maszyn i urządzeń prowadzonym zgodnie z awaryjną, prewencyjną i predykcyjną metodyką serwisu wykonywanym w obszarze systemów napędu i sterowania hydraulicznego, układów smarowania i instalacji technologicznych w organizacji wymaganej przez Klienta wraz z dostawą części zamiennych, mediów roboczych i materiałów eksploatacyjnych.

metodyka2

Metodyka awaryjnego utrzymania ruchu

Służby utrzymania ruchu podejmują działania w momencie wystąpienia awarii

Metodyka prewencyjnego modelu utrzymania ruchu

Służby utrzymania ruchu podejmują działania o charakterze planowo – zapobiegawczym.

Metodyka predykcyjnego utrzymania ruchu

Służby utrzymania ruchu stosują rozwiązania diagnostyczne, które mają na celu przewidywanie awarii a tym samym wydłużenie czasu eksploatacji części oraz podzespołów nadzorowanych maszyn i urządzeń.

Proces obsługi

Ściśle powiązany z procesem wytwarzania, uzależniony od potrzeb Klienta i specyfiki produkcji danego zakładu oraz pracujących w nim linii technologicznych.

Standardy

Firma Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Nr Umowy: POPW.01.05.00-18-0374/20-00.
i otrzymała wsparcie w wysokości 214 339,26 zł.