Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. od wielu lat zajmuje się kompleksowymi remontami oraz modernizacjami maszyn i urządzeń z napędami hydrostatycznymi.

W przypadku urządzeń wprowadzonych do obrotu po 2004 roku z reguły wystarczającymi działaniami naprawczymi jest usunięcie zaistniałych w trakcie eksploatacji uszkodzeń. Do tego stosujemy zarówno części oryginalne jak i równoważne zamienniki. W przypadku starszych maszyn, często konieczna jest głębsza ingerencja w układ, zwłaszcza w kwestii bezpieczeństwa.

W skład takiego procesu wchodzą operacje:

  1. Wykonanie podstawowej analizy ryzyka dla danego urządzenia.
  2. Określenie koniecznych i możliwych do uzyskania parametrów pracy maszyny.
  3. Wykonanie dokumentacji projektowej i zatwierdzenie projektu przez wszystkie strony, zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE i innymi aktami powiązanymi.
  4. Przeprowadzenie regeneracji określonych wcześniej elementów, o ile możliwe.
  5. Montaż nowych elementów w poszczególnych układach maszyny ( elementy elektryczne, hydrauliczne, mechaniczne, bezpieczeństwa ).
  6. Przeprowadzenie prób funkcjonalnych.
  7. Przeprowadzenie prób odbiorowych w obecności użytkownika maszyny i podpisanie protokołów odbiorczych.
  8. Nadanie znaku CE.

Maszyna po powyższym procesie spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do charakteru jej pracy.

Układ jest wyposażony w elementy szeroko dostępne na rynku, co zapewnia jej późniejszy łatwy serwis pogwarancyjny. Standardowa gwarancja na wykonany zakres remontu, czy też modernizacji wynosi 12 miesięcy. W niektórych przypadkach gwarancja może zostać wydłużona, pod warunkiem spełnienia określonych zasad w zakresie terminowych przeglądów.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami za pomocą formularza lub poprzez bezpośredni kontakt. Adresy i numery telefonów można znaleźć TUTAJ.

Dodaj komentarz

Firma Serwis Techniczny MIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Nr Umowy: POPW.01.05.00-18-0374/20-00.
i otrzymała wsparcie w wysokości 214 339,26 zł.